Polityka przetwarzania danych osobowych
Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej "Polityką Prywatności") dotyczy wszystkich informacji, które www.Gaaga.pl może otrzymać o Użytkowniku podczas korzystania z tej strony internetowej.
1. DEFINICJE
1.1. W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:
1.1.1. „Strona internetowa” – strona internetowa www.new.Gaaga.pl
1.1.2. „Administracja Strony internetowej” - pracownicy upoważnieni do zarządzania stroną, działające w imieniu przedsiębiorstwa prywatnego "CIAO CORPORATION", którzy zajmują się organizacją i (lub) przetwarzaniem danych osobowych, jak również określaniem celu przetwarzania danych osobowych, składu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem danych osobowych.
1.1.3. „Dane osobowe” - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).
1.1.4. „Przetwarzanie danych osobowych” - Wszelkie działania (operacje) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania automatyzacji na podstawie danych osobowych, w tym zbieranie, zapisywanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, uaktualnianie (aktualizacja, modyfikacja), wyciąganie, wykorzystywanie, przekazywanie ( rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
1.1.5. "Prywatność danych osobowych" to wymaganie od Administracji Strony internetowej lub innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej podstawie prawnej.
1.1.6. „Użytkownik Strony internetowej (dalej zwany "Użytkownikiem")” – osoba, która uzyskuje dostęp do Strony internetowej, za pośrednictwem sieci Internet i korzysta ze Strony internetowej.
1.1.7. „Cookies” – niewielka ilość danych wysyłana przez serwer WWW i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW przy każdej próbie otwarcia strony w danej witrynie w ramach żądania HTTP.
1.1.8. „Adres IP” – unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom w sieciach komputerowych, protokołu IP.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Polityki prywatności, musi opuścić Stronę internetową.
2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony internetowej. Strona internetowa nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może zostać przekierowany za pośrednictwem linków dostępnych na Stronie internetowej.
2.4. Administracja Strony internetowej nie weryfikuje poprawności danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika Strony internetowej.
3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI
3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zobowiązania Administracji Strony internetowej do nieudostępniania i ochrony prywatności danych osobowych, które Użytkownik podaje na prośbę Administracji Strony internetowej podczas rejestracji na Stronie internetowej lub podczas jakichkolwiek innych działań na Stronie internetowej.
3.2. Dane osobowe, których przetwarzanie jest dozwolone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności, są podawane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub inne działania na Stronie i mogą zawierać następujące informacje:
3.2.1. nazwisko i imię Użytkownika;
3.2.2. telefon kontaktowy Użytkownika;
3.2.3. adres poczty elektronicznej (e-mail);
3.2.4. towary, które Użytkownik porównuje lub wybiera;
3.2.5. miejsce zamieszkania Użytkownika.
3.3. Strona internetowa chroni dane, które są automatycznie przekazywane podczas odwiedzania stron, na których zainstalowano skrypt statystyczny systemu ("piksel"): - Adres IP; - informacje z plików cookie; - informacje o przeglądarce (lub innym programie umożliwiającym wyświetlanie reklamy) - czas dostępu; - adres strony, na której znajduje się blok reklamowy; - referrer (adres poprzedniej strony).
3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować niemożliwość dostępu do części Strony internetowej wymagających autoryzacji.
4. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację Strony do celów:
4.1.1. W celu identyfikacji Użytkownika zarejestrowanego na Stronie internetowej.
4.1.2. Zapewnienie dostępu do spersonalizowanych zasobów Użytkownika na Stronie internetowej (stronach).
4.1.3. Nawiązywanie kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania ze Strony internetowej, świadczenia usług, rozpatrywania próśb i wniosków Użytkownika.
4.1.4. Potwierdzanie dokładności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
4.1.5. Zapewnienia skutecznej obsługi klienta i wsparcia technicznego dla Użytkownika w przypadku problemów wynikających z korzystania ze Strony internetowej.
4.1.6. Dostarczanie Użytkownikowi, za jego zgodą, newsletterów i innych informacji w imieniu Strony internetowej .
4.1.7. Działania reklamowe za zgodą Użytkownika.
5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie odbywać się bez ograniczeń czasowych, w każdy zgodny z prawem sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania środków automatyzacji.
5.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na podstawie i w trybie określonym przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja serwisu poinformuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
5.4. Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.
5.5. Administracja Strony internetowej wraz z Użytkownikiem podejmie wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym skutkom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.
6. OBOWIĄZKI STRON 6.1. Użytkownik zobowiązany jest do:
6.1.1.Podania danych osobowych wymaganych do korzystania ze Strony internetowej.
6.1.2.Aktualizowania, uzupełniania dostarczonych informacji o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
6.2. Administracja Strony internetowej zobowiązana jest: 6.2.1.Wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.
6.2.2. Zapewnić, by informacje o danych osobowych były zachowane w tajemnicy, by nie były ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika oraz by nie były sprzedawane, wymieniane, publikowane ani w żaden inny sposób ujawniane przekazane dane osobowe Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 5.2 niniejszej Polityki Prywatności.
6.2.3. Podjęcie działań mających na celu ochronę prywatności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurami powszechnie stosowanymi do ochrony takich informacji w ramach istniejących praktyk biznesowych.
6.2.4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub prośby Użytkownika, jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, na okres kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.
7. OBOWIĄZKI STRON 7.1. Administracja Strony internetowej, która nie wykonała swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika z powodu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 5.2. 5.2. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.
7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji prywatnych, Administracja Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub ujawnienie informacji prywatnych, które: 7.2.1.Stały się własnością publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.
7.2.2. Zostały otrzymane od osoby trzeciej przed ich otrzymaniem przez Administrację Strony internetowej.
7.2.3. zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.
8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
8.1. Przed wniesieniem pozwu do sądu w przypadku sporów wynikających ze stosunków pomiędzy Użytkownikiem Strony internetowej a Administracją Strony internetowej, należy złożyć pozew (pisemną propozycję dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
8.2. Przyjmujący reklamację powiadamia reklamującego o wynikach reklamacji w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.
8.3. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, spór zostanie skierowany do sądu zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności oraz relacji pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Strony internetowej stosują się obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
9. DODATKOWE INFORMACJE
9.1. Administracja Strony internetowej ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika.
9.2. Nowa Polityka Prywatności będzie obowiązywać od momentu jej zamieszczenia na Stronie, chyba że nowa Polityka Prywatności stanowi inaczej.
9.3. Wszelkie propozycje lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy przesyłać na adres e-mail Administracji: info@Gaaga.pl.
9.4. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się pod adresem https://Gaaga.pl/policy